Vállalkozások bankszámlanyitási kötelezettsége

Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles pénzforgalmi számlát nyitni (vállalkozói számla). Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, amit köteles a gazdasági tevékenysége körében használni.  Az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni. A készpénzforgalom kivételével a pénzforgalmat köteles a pénzforgalmi számlán lebonyolítani és a pénzeszközeit azon tartani. Az adózó bevallásában, valamint kiutalási kérelmében feltünteti azon fizetési számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri. A pénzforgalmi számlát vezető bank a pénzforgalmi számlát bejelenti az adóhatóság felé.
 

Egyéni vállalkozók

 
Az áfa alannyá váló egyéni vállalkozó (áfát az általános szabályok szerint állapítja meg) köteles a pénzforgalmi bankszámlát megnyitni.
A pénzintézet, akkor nyitja meg a bankszámlát, ha az áfa fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az adóhatóságnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételről szóló igazolást (pecsétes, jegyző által aláírt eredeti példány), vagy hatósági bizonyítványt, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány (ha van), a személyazonosító okmányát csatolta, eredetiben bemutatta.
A pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség elmulasztása 200 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható. Az adóhatóság az egyéni vállalkozót határidő kitűzésével teljesítésre hívja fel és az újabb határidő elmulasztása esetében a bírság kétszerese szabható ki.
Áfa fizetésre nem kötelezett egyéni vállalkozó nem köteles pénzforgalmi számlát nyitni, a fizetési kötelezettségeit belföldi fizetési számlájáról történő átutalással (lakossági bankszámla) vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie. A költségvetési támogatás kifizetését az adóhatóság belföldi fizetési számlára történő átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján teljesíti az adózónak.
Az egyéb adó és járulékfizetési kötelezettségek adóhatóság felé történő fizetési kötelezettség teljesítésekor akkor lesz azonosítható az adózó, ha pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett egyéni vállalkozó a pénzforgalmi számlájáról, vagy adószáma feltüntetésével utal. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozó akkor válik azonosíthatóvá, ha a fizetés teljesítésénél adószámát feltünteti.
Az egyéni vállalkozó a tevékenységének szüneteltetése alatt mentesül a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettség alól.
 

Gazdasági társaságok

 
A belföldi jogi személyek (pl. kft., rt.), jogi személyiséggel nem rendelkező (kkt., bt.) gazdasági társaságok minden esetben kötelesek pénzforgalmi számlát nyitni.
A befizetés abban az esetben minősül beazonosíthatónak, ha az adózó a bejelentett pénzforgalmi számláról vagy adószáma feltüntetésével utal.
Az adóhatóság a pénzforgalmi számlanyitás elmulasztása esetén 500 ezer forint mulasztási bírságot szab ki és a  bírság megállapításával egyidejűleg  az adózót -határidő tűzésével-  teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét -újabb határidő tűzésével- állapítja meg, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta.
Pénzforgalmi számlanyitáshoz a gazdasági társaságok a társasági szerződést/alapító okiratot, cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, cégbírósági tanúsítványt/30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonatot vagy annak hiteles másolatát, adóbejelentkezési lapot, vagy a KSH által kiadott egységes statisztikai számjelről szóló igazolást, az adószám igazolást, a vállalkozás képviselőjének azonosításához személyazonosító okmányt kötelesek bemutatni, a  pénzintézet rendelkezésére bocsátani.
.
.